top of page
Search
 • Ecoweather

O Δήμος Νέας Ιωνίας πρωτοπορεί αξιοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Η εφαρμογή των αρχών της Πράσινης Επιχειρηματικότητας στο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2017.

O Δήμος Νέας Ιωνίας είναι ο μοναδικός δήμος εντός Αττικής που επιλέχθηκε και εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 -Θεματική Περιοχή ΑΠΕ (eeares.cres.gr).

Με τους οικονομικούς πόρους που αντλήθηκαν υλοποιείται το έργο με τίτλο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες Εφαρμογές ΑΠΕ», με προϋπολογισμό ο οποίος ανέρχεται στις 920.000 ευρώ. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και βαίνει προς ολοκλήρωση τον Απρίλιο του 2017.

Συμμετέχοντες Φορείς

Στο έργο συμμετέχουν τέσσερις φορείς της περιοχής. Αυτοί είναι:

 • Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, ως επικεφαλής φορέας και συντονιστής

 • Το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Αγία Όλγα», ένα σημαντικό νοσηλευτικό ίδρυμα με περίπου 300 κλίνες

 • Η Στέγη Ανηλίκων Νέας Ιωνίας, παράρτημα της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, η οποία σήμερα φιλοξενεί 20 νεαρά άτομα

 • Το Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας Νέας Ιωνίας (ΚΕΒΡΕΦΟ), στο οποίο υπάγονται έξι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Αντικείμενο και Πρωτοτυπία του Έργου

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό και φιλόδοξο έργο. Η καινοτομία του συνίσταται στην αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού στο υπέδαφος του Δήμου Νέας Ιωνίας. Αυτή επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση κεντρικού μηχανοστασίου και δικτύου διανομής γεωθερμικής ενέργειας, μέσω του οποίου επιτελείται ο κλιματισμός, η θέρμανση και η παραγωγή ζεστού νερού (ΖΝΧ) στα δημόσια κτήρια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Επιπλέον, στα εν λόγω κτήρια εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά συστήματα, αντικαθίστανται οι συμβατικοί λαμπτήρες φωτισμού με λαμπτήρες τεχνολογίας LED, ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε αυτά που έχουν αυξημένες ανάγκες ζεστού νερού χρήσης.

Ωφειλούμενα Κτήρια και Χρήστες

Συνολικά τα κτήρια στα οποία εγκαθίστανται συστήματα ΑΠΕ είναι εννέα. Αυτά είναι:

Το Νοσοκομείο «Αγία Όλγα», η Στέγη Ανηλίκων, ο 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός, ο 4ος - 7ος Παιδικός Σταθμός, το 14ο Νηπιαγωγείο, το 6ο Δημοτικό Σχολείο, το 7ο Γυμνάσιο, το 5ο Λύκειο και το Δημαρχείο.

Ο αριθμός των χρηστών, μόνιμων και επισκεπτών, στα προαναφερθέντα ωφελούμενα κτήρια, είναι περίπου 2.000. Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται αναλυτικά οι αριθμοί των χρηστών ανά κτήριο και συνολικά.

Εκτιμώμενα Οφέλη για τον Δήμο Νέας Ιωνίας

Τα εκτιμώμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι πολλαπλά και συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

 • Επιδεικτική χρήση τεχνολογιών και συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε κομβικά σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας στον Δήμο, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους πολίτες και πιο συγκριμένα για τους επαγγελματίες, τους μαθητές, τους νέους, τους ασθενείς, τους επισκέπτες κ.ο.κ..

 • Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια που εκτελούνται οι παρεμβάσεις.

 • Μείωση εκπομπών CO2 και άρα μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

 • Σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας των εγκαταστάσεων και κτηρίων με αποτέλεσμα την οικονομική ανακούφιση των φορέων χρηματοδότησής τους.

 • Συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον και στην ενέργεια.

 • Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας στα εννέα κτήρια που εντάσσονται στην πράξη θα είναι της τάξης του 58% (επί συνόλου 3.864 MWh/έτος) ενώ η μείωση εκπομπών άνθρακα θα είναι της τάξης του 51% (επί συνόλου 1.190 tn/έτος).

Τα Επόμενα Βήματα

Όπως αναφέρει ο δήμος, παρά την πολυπλοκότητα και τις δυσκολίες της παρούσας χρονικής συγκυρίας, η παρούσα «συνεργατική και καινοτόμος επιστημονικά προσέγγιση», μπορεί να αποτελέσει την ζητούμενη «κινητήριο δύναμη» για την εφαρμογή στην πράξη των αρχών της πράσινης επιχειρηματικότητας και την τόνωση της αγοράς των ΑΠΕ.

Εξετάζοντας το έργο, την πολυπλοκότητα και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει ο Δήμος, υπάρχει μία πρώτη σκέψη να επεκταθεί το έργο σε άλλες περιοχές του Δήμου. Ήδη εξετάζονται άλλες περιοχές με αντίστοιχες συστάδες κτηρίων, αναζητείται χρηματοδότηση και ερευνάται η επάρκεια της υπάρχουσας ή η ύπαρξη νέας πρώτης ύλης. Το όραμα φαίνεται λίγο μακρινό, είναι όμως συγκεκριμένο: ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και με σημαντικές οικονομίες κλίμακας τόσο στην διαχείριση όσο και στον τομέα των ενεργειακών πηγών.

Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που θα διοργανωθεί την Τρίτη 04/04/2017, 18:30-20:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας, Οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 4 (Πλησίον Σταθμού ΗΣΑΠ).

112 views0 comments
bottom of page